Lepsze Szamotuły

Strona główna » BLOG » Zadania powiatu

Zadania powiatu

Po zakończonych wyborach przyszedł czas na powrót do normalności. My, jednak wcale nie zwalniamy, a nabieramy tempa. Będziemy monitorować, informować i komentować, co dzieję się w naszym mieście.

zadnia

Tymczasem przypominamy jakie wyzwania stoją przed samorządem powiatowym (USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym)

Czytaj dalej –>

 Rozdział 2

Zakres działania i zadania powiatu

Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1)   edukacji publicznej;

2)   promocji i ochrony zdrowia;

3)   pomocy społecznej;

3a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4)   polityki prorodzinnej;

5)   wspierania osób niepełnosprawnych;

6)   transportu zbiorowego i dróg publicznych;

7)   kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

8)   kultury fizycznej i turystyki;

9)   geodezji, kartografii i katastru;

10)  gospodarki nieruchomościami;

11)  administracji architektoniczno-budowlanej;

12)  gospodarki wodnej;

13)  ochrony środowiska i przyrody;

14)  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

15)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

16)  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

17)  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

18)  ochrony praw konsumenta;

19)  utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

20)  obronności;

21)  promocji powiatu;

22)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

23)  działalności w zakresie telekomunikacji.

 1. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 2. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
 3. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
 4. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
 5. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

 

Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;

2)   wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;

3)   powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;

4)   stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;

5)   uchwalanie budżetu powiatu;

6)   rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;

7)   podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;

8)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

 1. a)zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
 2. b)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 3. c)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
 5. e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
 6. f)tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
 7. g)tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 8. h)współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
 9. i)tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;

8a)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5;

9)   określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

9a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;

9b)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;

9c)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

9ca)  (1) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

9d)  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;

10)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;

10a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: